Regulamin z dnia 19 stycznia 2016 r.

sprzedaży towarów w sklepie internetowym „PG – TRADYCYJNIE ZE SKÓRY”

  

§ 1

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie „PG – TRADYCYJNIE ZE SKÓRY” (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem http://zeskory.sklep.pl/.

 

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Grzegorz Panasiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PG Grzegorz Panasiuk, ul. Wiklinowa 2 lok. 14, 21-010 Łęczna, REGON 430927416, NIP 7131207691.

 

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem.

 

 

§ 2

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem http://zeskory.sklep.pl/. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem prowadzonym poza adresem http://zeskory.sklep.pl/.

 

2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).

 

3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.

 

4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

 

 

§ 3

 

1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu.

 

2. Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, w szczególności w celu realizacji zamówień, udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać inne dane osobowe podane przez Kupującego, w szczególności:

 

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

2) adres zamieszkania lub siedzibę,

3) numer NIP,

4) adres dostawy,

5) numer telefoniczny.

 

3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:

 

1) udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,

2) dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego,

3) obsługi zwrotów oraz reklamacji.

 

4. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

 

5. Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym administratorom danych, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.

 

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.

 

7. Sprzedający może prowadzić sprzedaż na rzecz Kupujących bez konieczności uprzedniej rejestracji. W takim przypadku postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 4

 

1. Informacje podane w Sklepie na Karcie produktu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

 

1) rodzaj towaru,

2) krótki opis towaru,

3) cenę towaru,

4) przewidywany czas realizacji zamówienia.

 

3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).

 

 

4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, a w szczególności:

 

1) imię i nazwisko,

2) adres dostawy,

3) sposób dostawy,

4) sposób płatności,

5) numer telefonu,

6) dane do faktury, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę.

 

 

§ 5

 

1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

 

2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

 

3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący dokonuje płatności ceny za towar oraz przesyłkę:

 

1) płatność z góry – szybkim przelewem PayByNet, której usługodawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,

2) płatność z góry – przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, nr 35 2490 0005 0000 4500 6462 4543

3) za pobraniem (płatność w momencie dostarczenia towaru).

 

4. Dostawa towarów następuje w sposób wybrany przez Kupującego spośród podanych przez Sprzedającego w opisie towaru:

 

1) paczką pocztową Poczta Polska (płatność z góry)

2) paczką pocztową Poczta Polska (płatność za pobraniem),

3) odbiór osobisty, po umówieniu ze Sprzedającym,

4) przesyłką kurierską z pośrednictwem Tba EXPRESS Sp. z o.o.,

 

przy czym przy zamówieniu towaru za kwotę przekraczając 200 złotych koszt dostawy ponosi Sprzedający.

 

5. Cennik dostawy towarów określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

 

 

§ 6

 

1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie określonym przy każdym z rodzaju towarów, nie później jednak niż w terminie:

 

1) 5 dni od dnia uznania rachunku bankowego pełną kwotą należności za towar oraz przesyłkę – w przypadku towarów oznaczonych jako „dostępne”,

2) 10 dni od dnia uznania rachunku bankowego pełną kwotą należności za towar oraz przesyłkę – w przypadku towarów oznaczonych jako „na zamówienie”,

 

przy czym jeśli Kupujący wybiera przesyłkę za pobraniem, realizacja zamówienia następuje w terminie liczonym od dnia przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

 

2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

 

1) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

 

2) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,

 

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedawca może, za zgodą Kupującego będącego konsumentem, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

 

 

§ 7

 

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:

 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w  tym przedstawiając próbkę lubwzór,

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.

 

3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dniawydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwana Kupującego.

 

4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływemroku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.

 

 

§ 8

 

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymienirzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedający albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolnąod wad lub usunięcia wady.

 

2. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądaćwymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z  umową w  sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernychkosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.

 

4. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tegożądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego.

 

 

§ 9

 

1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu odumowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:

 

1) zwrotu kosztów zawarcia umowy,

2) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,

3) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,

 

przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

3. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, powinien w szczególności:

 

1) zwrócić produkt Sprzedającemu,

2) wskazać podstawę niezgodności towaru z umową.

 

 

§ 10

 

1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dniod dnia dostarczenia towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

 

1) na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,

2) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

3) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

 

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tymkoszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanyprzez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem,  chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

 

§ 11

 

1. Sprzedający informuje Kupującego będącego konsumentem, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego.

 

2. Sprzedający wykonuje towary według specyfikacji Kupującego z uwzględnieniem następujących warunków:

 

1) Kupujący przedstawia własny projekt towaru za pomocą wiadomości przesłanej do Sprzedającego,

2) w terminie 5 dni Sprzedający informuje Kupującego o warunkach wykonania towaru, w szczególności terminie, cenie i innych warunkach, lub odmawia przyjęcia zlecenia,

3) Kupujący może, w ciągu 7 dni, przyjąć ofertę Sprzedającego lub ją odrzucić.

 

 

 

 

§ 12

 

1. W przypadku umów sprzedaży zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami par. 7-11 Regulaminu nie mają zastosowania.

 

2. W zakresie nieuregulowanym w par. 7-9 Regulaminu odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad towarów określając przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

§ 13

 

1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.

 

2. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru.

 

3. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.

 

 

§ 14

 

1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:

 

1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

2) sposobem dostarczenia towaru,

3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,

4) opisem produktów.

 

2. Reklamacja może być wniesiona:

 

1) pisemnie, na adres Sprzedającego,

2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

 

3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

 

 

§ 15

 

1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,

3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

 

2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klientów, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

 

 

§ 16

 

Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:

 

1) ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami,

2) ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami.

 

 

§ 17

 

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

 

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

 

1) zmianę przepisów prawa,

2) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,

3) zmianę sposobu świadczenia usług.

 

2. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

 

 

§ 18

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

 

1) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 

 

 

§ 19

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 19 stycznia 2016 r.

sprzedaży towarów w sklepie „PG – TRADYCYJNIE ZE SKÓRY”

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, Grzegorza Panasiuka, PG Grzegorz Panasiuk, ul. Wiklinowa 2 lok. 14, 21-010 Łęczna, email: pg-etui@wp.plo swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu z dnia 19 stycznia 2016 r.

sprzedaży towarów w sklepie „PG – TRADYCYJNIE ZE SKÓRY”

 

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  

– Grzegorz Panasiuk, PG Grzegorz Panasiuk, ul. Wiklinowa 2 lok. 14, 21-010 Łęczna, email: pg-etui@wp.pl

 

–        Ja/My __________________ niniejszym informuję/informujemy o  moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy _______________________ .

–        Data zawarcia umowy ___________________ /odbioru ____________________

–        Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________

–        Adres konsumenta: ___________________________

 

   

Podpis Kupującego: _________________________________, data: __________________

Załącznik nr 3

do Regulaminu z dnia 19 stycznia 2016 r.

 

Cennik dostawy towarów w sklepie „PG – TRADYCYJNIE ZE SKÓRY”

   

1) paczka pocztowa ekonomiczna Poczta Polska (płatność z góry) – 10 złotych, przy towarze o wartości 1-199 złotych,

2) Paczka 24, Poczta Polska (płatność z góry) – 16 złotych, przy towarze o wartości 1-199 złotych,

3) Paczka 24, Poczta Polska (płatność za pobraniem) – 21 złotych, przy towarze o wartości  1-199 złotych,

4) przesyłka kurierska Tba EXPRESS Sp. z o.o.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć